Sigmatostalix

Sigmatostalix

Sigmatostalix radicans vaso

Ornithophora radicans (Rchb. f.) Garay & Pabst 1951 sinonimo: Sigmatostalix radicans

Sigmatostalix radicans zattera

Ornithophora radicans (Rchb. f.) Garay & Pabst 1951 sinonimo: Sigmatostalix radicans