Dendrobium

Dendrobium

Dendrobium Berry Oda

Dendrobium kingianum x D. Mini Pearl (D. canaliculatum x D. bigibbum)

Dendrobium Hibiki

Dendrobium bracteosum x D. laevifolium

Ibrido di Dendrobium bigibbum colori assortiti a sorpresa

Ibrido di di Dendrobium bigibbum, colori a sorpresa